onsdag 16 maj 2018

Därför är det dyrt att bygga i Sverige

Nu vet jag varför det är så dyrt att bygga i Sverige, verkligheten är nämligen något helt annat än vad som sägs!
Bygget av HSB-projektet Kobra i Telefonplan

Hur många av er har hört politiker klaga på att det är så dyrt att bygga i det här landet? Och visst är det dyrt, dubbelt så dyrt som i Tyskland exempelvis! Men, kan det bara bero på den dåliga konkurrensen? 
Nej, 25% av slutpriset beror på de ökande kraven som lagstiftas successivt under de senaste 10 åren. Krav som bullerskydd, handikappanpassning, hiss, större brandsäkerhet, miljökrav, isolering och skugganpassning bara för att nämna några har myndigheter gradvis ställt på byggaktörerna och som lett till höjda slutnotor. 
Den "obefintliga" konkurrensen inom byggsektorn bidrar förstås också till fördyringen men den har skärpts under senaste decenniet. 
Dock ligger grossistleverantörerna kvar som en kartellbildad svulst i byggsektorn och fortsätter med bonus och rabatter grundat på volymstruktur. De ger rabatter till aktörer som bygger mycket på bekostnad av de mindre byggbolagen som kämpar sig kvar i branschen.

Är det rimligt att tro att politiker känner väl till detta fenomen? Självklart, men de fortsätter att måla upp sina visioner om att bygga bort bostadsköerna för att fiska röster samtidigt som de vet att deras händer är låsta i myndigheternas nypor! Myndigheter som länsstyrelsen, 21 stycken i riket, naturskyddsförvaltningar, domstolar och andra rådgivande instanser har anammat den allmänna accelererande miljömedvetenheten och satt hårdare krav på byggindustrin och infrastrukturella satsningar. Riksintressen, kulturarv, siktlinjer, bullernivåer plus många andra nya lagförda paragrafer, som handlar i mångt och mycket egentligen om attityder och tolkningar, bromsar bostadstillväxten och den ekonomiska utvecklingen i städerna utan att ta hänsyn till konsekvenserna. Vad är ett riksintresse egentligen? Borde inte ett riksintresse vara att förse landets medborgare med bostäder, arbetsplatser, att se till att landets tillväxttakt inte stagnerar eller avstannar? 

Andra faktorer som fördyrar bostadsbyggandet är överklaganden, byråkratisk planprocess med alldeles för många instanser som måste tycka till, det kommunala planmonopolet som bland annat försvårar för utländska byggaktörer att etablera sig och vars process låses fast eller försenas av länsstyrelsens märkliga paragrafer, byggbolag som håller i sina markanvisningar och inväntar prishöjningar för optimal förtjänst samt att betongen som blir allt dyrare!

Den speciella sanden man behöver för tillverkningen håller nämligen på att ta slut och det som finns kvar finns allt längre norrut i landet och blir allt dyrare att bryta upp då tjälen håller i sig längre. Betong är också ett miljöfarligare alternativ än trä, det vet våra folkvalda om, men grossisterna ser gärna till att försvåra leveranserna så priserna stiger och gör det olönsamt att bygga i detta material som bekant finns rikligt av i landet. Det känner våra folkvalda också till!

Nedan: kostnadsjämförelser utförd av Sveriges Byggindustrier

Hur botar man detta svenska fenomen då? 

En idé är att ta bort länsstyrelsen från stadsuppbyggnadsfrågor i lokala projekt gällande detaljplaner eller till och med översiktsplaner och låta Boverket sköta det? Länsstyrelsen kan fortsättningsvis hålla på och domdera om sina strandskydd och skyddsjakt och ge fan att bromsa tillväxten!
En annan idé är att låta folk välja om de vill ha hög eller låg standard på sina bostäder de vill flytta i i? Att lagstifta "höga krav för att hålla den absurt höga standarden" är som att dumförklara befolkningen! Myndigheter tror nämligen att folk ämnar att bo i sina valda bostäder för all framtid? Ungefär som studenter som vet att de ska bara bo några år på ett litet hål i väggen kan faktisk en vanlig arbetsför person också välja att göra det! 
Tredje idén är naturligtvis, korta ner planprocessen och se till att ta efter andra länders naturlagar när det gäller fri konkurrens, det som sker i Sverige strider till och med EUs konkurrensdirektiv!

Källa: https://www.sverigesbyggindustrier.se/ 
eller: https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/Userfiles/Info/1137/Kostnader_konkurrens_1612.pdf
Oscar Freyre
2018-05-16     


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...