lördag 19 april 2014

Plan- och byggprocessen

PBL 
&
Plan och byggprocessen

Hur går den svenska plan- och byggprocessen till egentligen? Hur kommer det sig att planskedet tar 2 - 6 år och från idé till färdig fastighet upp till 10 år? Kan man korta ned den genom en processrationalisering? Här har jag gjort en kort sammanställning av planprocessens 42 punkter som visar den byråkratiska vägen från idé till inflyttning! Givetvis är den förkortad eftersom jag utgick i att idén gick igenom granskningen och  fick inga överklaganden!
Bild och källa: Byggmästarföreningen


1. Idé: En byggherre: ”här skulle man kunna bygga några fina bostadshus?”
2. Marken köps: Om inte byggherren köpt marken ansöker man om det.
3. Markanvisning: Markanvisning fördelas med anbud eller tävling.
4. Förstudie: Målgrupp, behov, finansiering, förutsättningar?
5. Undersökningar: Markförhållanden, byggtekniker?
6. Idéskiss: Arkitekt anlitas.
7. Förslag till kommunen: Byggherren presenterar sitt förslag och idéskiss.
8. Förprövning: Tjänstemän granskar, underlag för byggnadsnämnden.
9. Beslut om uppdrag: Från Byggnadsnämnden till stadsbyggnadskontoret.
10. Förslag till program: Kommunen tar fram förslag till program.
11. Programsamråd: Myndigheter, fastighetsägare, boende ger synpunkter.
12. Programmet godkänns: Byggnadsnämnden godkänner förslaget.
13. Utarbetande av planförslag: Kommunen arbetar fram ett planförslag.
14. Plansamråd: Möjlighet för flera parter att ge synpunkter på förslaget.
15. Justerat planförslag: Med utgånspunkt i synpunkterna som inkommit.
16. Beslut om slutgiltigt förslag: Byggnadsnämnden beslutar för granskning
17. Granskning: Byggnadsnämndens beslut finns tillgängligt i skrift.
18. Byggnadsnämnden tar beslut om detaljplan: Slutgiltigt beslut!
19. Beslut i kommunfullmäktige: Om det är större detaljplaner.
20. Överklagan till länstyrelsen: Synpunkter kan överklagas: Länsstyrelsen
21. Överklagan till mark- och miljödomstolen: Länsstyrelsens beslut.......
22. Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen: via Svea hovrätt
23. Detaljplanen vinner laga kraft: Delges en genomförandetid.
24. Val av entreprenadform: Byggskedet startar. Byggherren väljer form.
25. Eventuell förstudie: Inventering av förutsättningarna.
26. Programskede: Man definerar slutprodukten, marknadsföringen påbörjas
27. Systemprojekteringsskede: Man ser till att följa bygglagstiftningen.
28. Bygglovsskede: Byggherren ansöker bygglov hos kommunen.
29. Detalj- och projekteringsskede: Detaljerade bygghandlingar.
30. Har tillräckligt mycket sålts? Banken kräver viss procent sålda objekt.
31. Produktionsplanering: Byggentreprenören går igenom produktionen.
32. Inköp av resurser: Material, byggmkiner beställs eller hyrs in.
33. Tillfälliga annordningar byggs: Manskapsbodar, platschef tillsätts.
34. Markarbeten: Marken förbereds inför sättnings- eller fuktproblem.
35. Fornlämningar? Länsstyrelsen kontaktas vid upptäckt av fornlämning.
36. Grundarbeten: Teknik väljs efter konstruktion, val av källare eller vind?
37. Husets stomme: Väggar och tak. Nu börjar huset ta form och sticker ut!
38. Installation och inredning: El och vatten, kök, badrum kaklas, trapphus.
39. Slutkontroll och besiktning: Granskning av avtalet mellan byggparter.
40. Byggherren övertar: Vid godkännandebesiktningen tar byggherren över
41: Inflyttning: Köpare eller hyresgäster kan flytta in. Bostadsrättsförening?
42: Förvaltning: Fastighetsägaren är skyldig för underhållet.
Oscar Freyre
Denna artikel finns som PDF också och finns att hämta på min hemsida PBL 
Plan och bygglagen
PBL är en lag som kom till 1987 och reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande i Sverige. PBL innehåller bland annat bestämmelser att upprätthålla översiktsplan som gäller för samtliga kommuner i landet. 
Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn samt granskning byggnadsnämndernas verksamhet. 
Mer om lagen kan ni läsa under denna länk nedan:
Lagen.nu

Oktober 2015
Den nuvarande regeringen kom med en lagändring förra veckan vars syfte är att förkorta planprocessen. Man slopar Länsstyrelsen som mellaninstans i en överklagan av ett bygge och ärendet går direkt till Mark- och miljödomstolen. Bygglov ansöker man hos kommunen medan strandskydd söks separat och ansöks hos Länsstyrelsen. Tyvärr är det långa ärendetider och sedan 2009 har strandskyddet skärpts så tillvida att denna generation är helt förlorad! 

Oscar Freyre


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...