onsdag 3 juli 2019

Stockholm South Business district

Stockholm South Businnes District
Så heter den stora satsningen för Södertörn!
Ur Fabeges hemsida

Fastighetsbolaget Fabege håller tillsammans med Liberalerna i Huddinge kommun att lansera det jättelika projektet "Stockholm south business district". Det är en jättesatsning i Flemingsberg, Huddinge. Satsningen är bland de största någonsin i de södra delarna av Storstockholm och detta är så välkommet ur flera perspektiv. Södertörn behöver en satsning i denna nivå för att matcha de norra delarna!
55% av Storstockholms befolkning bor söder om Mälaren men 60% av arbetsplatserna ligger norr om Mälaren! Om man menar allvar på snacket om att minska på arbetspendlingen kors och tvärs genom stan så måste man ta till mer drastiska åtgärder än att öka turtätheten i tunnelbanan! Eftersom det inte finns någon flygplats på den södra sidan får man istället satsa stort på annat infrastruktur, exempelvis tåg som i sin tur kan generera rejäla förtätningsprojekt som leder till större attraktionskraft för näringsliv och som i slutändan skapar jobb! Folk söder om Mälaren söker då jobb i sin närhet och arbetspendlingen minskar radikalt! Detta projekt är därför mycket välkommet!



En kraftig förtätning av Flemingsberg som denna bild visar kommer att attrahera många nyetableringar och skapa grogrund för ökad arbetstillfällen i hela södra Storstockholm!


"Huddinge entre'" en tidigare vision som kommunen hade år 2015.


Oscar Freyre
2019-07-03


all Posts Plugin for WordPress, Blogger...