Österbron

Projektförslag från Yimby:
Österbron

Oscar Freyre & Mikael Grahn från Yimby Stockholm

Österbron sedd från Nacka mot norr. Bild: Mikael Grahn


Österbron är ett projektförslag om en östlig förbindelse i form av en bro mellan Nacka och Djurgården. En vacker hängbro i dubbla däck med gång-, cykelbanor och en förlängning av Tvärbanan mellan Nacka och Spårväg city.  
Idén är att fler än bara bilister kan få njuta av en förbindelse mellan norra och södra Storstockholm. Bron är tänkt att bli en del av Östlig förbindelse, den sista pusselbiten som kan knyta ihop ringleden för både biltrafiken och Tvärbanan.  
Om ni blir intresserade av detta förslag, hjälp oss att förverkliga detta! 


Nyhet: Österbron har nu en egen sajt osterbron.se
Förslaget är indelat i nio punkter:


* Uppdateringar och nyheter
* Hängbron, sträckning, fakta och design
* Jämförelse med tunnelalternativet
* Tvärbanans förbindelse med Spårväg City
* Cykeln som konkurrensstark transportmedel
* En hamnutveckling av Frihamnen och Loudden
* Ny omvandling av Stadsgården från motorled till boulevard
* Nytt ikon och turistattraktion för staden
* Stockholm Marathon och cykellopp


Uppdateringar och nyheter
2018-06-13

Informationsarbete (lobbying) om bron:
Sedan hösten 2017 har jag, Oscar Freyre och Mikael Grahn, jobbat med att nå ut med förslaget till så många behöriga intressenter som möjligt för att få till ett stöd och eventuella samarbetspartners. Centerpartiet har visat mycket starkt intresse för förslaget. Efter Stadslivs mingelmöte i feb -18 engagerade arkitekten Jerker Söderlind sig i vårt projektförslag och vi tre bildade Österbrogruppen. Vi håller därför till i hans kontor på Svartmangatan 21 i Gamla stan. Under våren och sommaren -18 har vi haft informationsträffar med Transportföretagens vd Ulf Perbo, Handelskammarens Daniella Waldfogel och Karin Malmström, Moderaterna i Stockholms stadshus Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson, kommunordförande i Nacka kommun Mats Gerdau och Cykelfrämjandets representant Linda Kummel. Fler träffar är på gång och vårt lobbyarbete fortsätter även under sommaren då Yimby kommer närvara på Almedalen. Vi har också startat ännu en Facebooksgrupp: Österbrons vänner, detta för att se hur stark vårt stöd växer och för att få in ny input från gruppens medlemmar!
Nya bilder och text har tillkommit sedan förra uppdateringen i februari-18, dessa ligger utmed dess respektive kategori här nedan.

Mingelträff om Österbron 15 februari 2018Stadsmingel hos Jerker Söderlinds arkitektkontor Stadsliv 2018-02-15 i Gamla stan.
Det blev en knökfullt informationsträff om Österbron med flera representanter från olika partier, myndigheter, konsultbolag samt intresseorganisationer som bland annat Ekoparkens vänner. Intresset är stort och vi vill nå ut med denna idé till så många som möjligt för att kunna ro hem den till valet 2018. Centerpartiet har ju visat stort intresse och engagemang i detta och det visar på att det finns en politisk vilja men vi vill se fler partier som stödjer vårt förslag!
Bland de inbjudna fanns också folk från SL som ställer sig positiva till en framtida utökning av kollektivnätet via denna förbindelse.
Här några bilder ur infomötet:Mikael Grahns 3D-modell av Österbron, som blev färdig lagom till infomötet på Stadslivs arkitektkontor 15 februari 2018:


**********************


Sträckning


Brosträckningen över Saltsjön, från Jarlaberg till Hundudden på Djurgården. Total längd: 1680 m, bredd:35 m, segelfri höjd: 50 m. Två versioner på spannlängd: den korta är på 500 m och pylonhöjd 120 m, den långa är på 625 m och pylonhöjd 136 m.


Norra landfästet (Hundudden, Djurgården):Vid norra landfästet går bron in i tunnel vid grustaget (båtuppläggningsplats), ytan som måste tas i anspråk är ungefär lika stor som en villatomt!Jämförelse mellan brosträckningen och Trafikverkets tunnelsträckning:
Ovan: Jämförelse mellan tunnelsträckningen (Trafikverkets) i blått och brosträckningen i orange.
Nedan: Karta över trafiksträckningen med Trafikverkets tunnelförslag i rosa och vårt förslag i blått/orange där Tvärbanans mynning kan ske vid Lindarängsgatan för att kopplas ihop med Spårväg city.
Avståndsjämförelse: Grönt och blått är de områden som gynnas mest av brons förbindelse, gult av tunneln.

******************************************************


Fakta och Design


Ett exempel på hur bron skulle kunna se ut. Dock håller vi på med en ny designpresentation som ska presenteras inom kort. Bilden nedan visar hur pylonerna kommer att se ut vid maximerad spannlängd (625m).
Pylondesign vid 500 meters spann, 120 meter högt exklusive spirorna. Tornspirorna är inspirerade av Stadshusets tornspira exklusive de tre kronorna.

Hängbron är en klassisk variant där vi hämtat inspiration från Rainbow bridge i Tokyo och Verrazano Narrows bridge i New York, båda har dubbla däck och Rainbow bridge har spårväg i det undre däcket.  Österbron har två däck där det övre innehåller spårväg i mitten samt gång- och cykelfiler på sidorna. Mellan spårvägen och den östra sidan finns det också en 30-väg som är till för utryckningsfordon, buss i linjetrafik samt för turistbussar. Det undre däcket har två bilfiler mot vart sitt håll (4 filer) och en utrymningsväg, se bild av däckgenomskärning. Biltrafiken hålls alltså inkapslad i ett brotunnel för att minimera bullret. På sidorna har den dock fönstergluggar.
Brons totala längd, mellan tunnelmynningen vid Jarlaberg till Hunduddens båtuppställningsplats är 1,68 kilometer. Den segelfria höjden är 50 meter, tillräckligt högt för att Finlandsfärjorna från Stadsgården skall kunna passera. Bredden är 35 meter. 
Brons avstånd till Slussen blir cirka 5 kilometer.


Förlaga till slutgiltig brodesign. Sträckningen stämmer dock överens!


En idéskiss hur det skulle kunna se ut från Nacka sett mot norr. 
Nedan: en ny design på gång, här jämför vi den gamla pylonutseende med den nya.Inspirationsbro 1: Rainbow bridge i Tokyo. Längd 798 m, spann 580 m, segelfri höjd 52 m. Dubbla däck med spårväg i det undre däcket.Inspirationsbro 2: Verrazano Narrows bridge i New York. Längd 4200 m, spann 1298 m, segelfri höjd 69,5 m. Dubbla däck.

Här är ett litet exempel på hur en vackert kvällsbelyst hängbro över Saltsjön skulle kunna se ut. Bilden är på Golden Gate i San Fransisco.
****************************************************
Fakta och jämförelse med Trafikverkets tunnelalternativ
Nedan: Tvärsnitt av bron som mäter 35 x 8 meter (bredd och höjd) och bilden nedanför visar brodäcket ovanifrån.  Skiss av Mikael Grahn och Oscar Freyre efter Daniel Oliviussons idé om "tunnel i luften".Tvärsnitt vid södra sidan (Nacka sidan) 


Sedan år 2000 har man pumpat in över 70 miljarder kronor i bil- och järnvägstunnlar enbart i Stockholms län!
Trafikverkets tunnelalternativ lades ned av Sverigeförhandlingen hösten 2017, på grund av den enorma kostnaden; 22 miljarder kronor! Tunnelröret skulle gå ned till 125 meter under Saltsjöns yta, omöjlig lutning för en spårvägsförbindelse.
Den övre bilden visar Österbrons topografi och den nedre tunnelalternativets (i rött). Det blåa sträcket är Tvärbanans sträckning.


Bilder: Trafikverket. O.b.s. Dessutom fanns stora problem med tunneldragningen i Sickla då tunnelbanesträckningen på Blå linje mot Nacka C skulle gå i samma nivå som biltunnelns. Jag antar att det var denna problematik som avgjorde Sverigeförhandlingens beslut att lägga ned tunnelalternativet.


Det här är alltså kostnader exklusive Östlig förbindelsens 22 miljarder! 


Vi beräknar att Österbrons kostnader, dubbla däck och spår, inklusive tunneln under Jarlaberg skulle gå på maximalt 5 miljarder kronor och då får man alltså med spårväg, busstrafik, cykel och fyra filer för biltrafiken!


************************************


Tvärbanans förbindelse med Spårväg City


Tvärbanans förlängning från Sickla leds i tunnel under Jarlaberg och kopplas ihop med bron vid en station strax efter tunnelmynningen och "lilla bron". Lilla bron är den som sträcker sig mellan "ny lokalgata" och Bergs gård.

Nedan: jämförelse mellan biltunneln i rosa och vårt förslag (det streckade) och med Tvärbanans förlängning i blått!

Flera förslag på hur spårvägarna kan knytas samman i framtiden.

Vi knyter inte bara ihop Ringleden för bilar utan också en ringled för kollektivtrafiken i form av Tvärbanan!Vi har även en variant med en förlängning av Saltsjöbanan som kopplas ihop med Värtabanan!
************************************Cykeln som framtidens transportlösning!

Vi på Österbrogruppen  tror på cykelns allt större betydelse och dess starka frammarsch som en konkurrerande transportmedel till bilen. Österbron är därför designat för att cykelleder mellan norr till söder skall kunna gagna sig av bron så smidigt som möjligt. Cykelleden går på det övre däcket (se genomskärningsbild) och är 6 meter bred.  Mer: 
Vid brons norra pylon skall en "cykelhiss" kunna korta av transportsträckan till och från staden genom en brygga som förbinds till Blockhusudden. Vi ska också skissa på en "cykeltunnel" som följer Tvärbanan mot det framtida Nacka centrum.

Skissplan för cykelvägar och hissplacering, 2 alternativ.
Alternativ 1:

Alternativ 2:


Cykelhissens placering. Alternativ  är att även ha en hiss på norra pylonens östra pelare.

Bryggan, som kan byggas av bergmaterial från tunnlarna i Nacka och Djurgården, kan förgyllas med en trevlig café/ restaurang med uteservering (liksom Loopen vid Hornstulls strand).  Vid både nedre och övre planet kan laddningsstationer för elcyklar finnas till hands medan man väntar på hissen!


***************************

Hamnutveckling i Frihamnen, Loudden och StadsgårdenÖsterbrons segelfria höjd på 50 meter är tillräcklig för att Finlandsfärjorna som angör Stadsgården och Masthamnen kan gå under. Däremot är en del kryssningsfartyg för höga och då får de angöra Frihamnen eller nya kajer på Loudden.  


Loudden och Frihamnen kan bli Stockholms nav för kryssningsfartygen när all gods- och oljetrafik flyttas till Norvik utanför Nynäshamn. Det finns planer på en stor stadsutveckling på Loudden och då kan man komplettera det med nya kajer för kryssningsfartyg. Två nya terminaler kan byggas för att ta emot turisterna. Cirka 250 meter ny kajplats kan också byggas nedanför Oljeberget (Bergs Oljedepå Circle K) som komplement för Louddens kryssningshamn.
Ursprungsbild från Stockholms stad.

Loudden rätas till och får ca 950 meter kajplats. Området får bra kommunikationer när Spårväg City dras genom området. Nedan: Moderaternas vision om en stadsutveckling på Loudden. Bild; UtopiaStadsgården kan göras om till en blomstrande boulevard kantad av kulturell verksamhet och restauranger som koordineras med nya Slussen!


Så här ser Stadsgården ut idag, en mer människofientligare stråk så centralt belägen får man leta efter!


*************************************

En vacker hängbro som turistattraktion och Marathonlopp!


När man frågar en vän som rest mycket och varit i städer man bara drömt om att få komma till, vad tror ni de minns bäst, stadens broar eller deras tunnlar? Vem minns en tunnel? 
Österbron knyter ihop staden och möjliggör psykiska barriärer som tidigare varit en "konstlad försök att göra det bästa av situationen". Detta gäller såväl turismtransporter som idrotts- och sportarrangemang. Ta Stockholms Marathon exempelvis. Nu får stackarna springa två varv på nästan samma gator istället för att sträcka ut banan där Västerbron och Österbron blir loppets höjdpunkter med vida utsikt mot staden och skärgården? Spännande platser med vacker utsikt attraherar och detta kommer den nya ikonen för vår stad ge oss större turistinkomster. Cykellopp kan också anordnas då brons två cykelfiler kan reserveras utan att det stör den övriga trafiken på bron! Nedan: så här kul kan en Stockholm-mara se ut:
Bilden är ett montage från en ursprungsbild av NY-Marathon på Verrazano Narrows bridge.  (järnvägspåret saknas!)   Karta över en ny bansträckning för Stockholm Marathon via Österbron. Bild: Göran Deurell från Yimby StockholmKöp två betala för en! Nu får man springa på samma sträckor dubbla gånger!
*********************************


Nedan kommer några äldre bilder vi haft på Österbron, som Mikael Grahn och jag gjort, och som visar på vyer mot bron från olika platser.Ovan och nedan: Vy mot bron från Slussen, dag och skymning.
Panoramabild från Boo i Nacka mot stan.
Det kanske inte måste vara en klassisk "hänbro", här har vi en annan läcker variant av Österbron. Huvudsaken är att den för med sig kollektivt färdmedel och gång- och cykeltrafikanter! Problemet med denna typ av bro är att de inte når en tillräcklig hög segelfri höjd för att våra fartyg skall ta sig under, om man inte utgår från själva Oljebergets topp?  Illustration av Mikael Grahn


**************

Österbron i media och social mediaÖsterbron har fått stor uppmärksamhet i media då den lanserades vår/sommaren 2016. När Sverigeförhandlingen lade ned Östlig förbindelse hösten 2017 hörde Centerpartiet av sig till oss och vi har glädjande nog inlett ett samarbete om att gå vidare med bron tillsammans. 
Den 15 februari 2018 anordnade vi också en presentationsträff i Stadslivs arkitektkontor (Gamla stan) för andra som visat intresse för denna trafiklösning. Mer om detta möte finns högst upp i sidan. 
Jag, Oscar Freyre, Mikael Grahn och Jerker Söderlind ska gå vidare med lanseringen av bron och söker därför fler partners och aktörer såväl inom branschen som i de politiska korridorerna för givande samarbete.
Vi söker bland annat hjälp med en uppskattad kostnadskalkyl.
Om ni tycker att denna lösning är bra i sin helhet så är ni mer än välkomna att hjälpa oss att ro hem den!

Tack för er tid!

Österbron finns i fler social media:  


Yimbys hemsida om bron är denna: Yimbys Österbron
Mer om förslaget kan ni också läsa under dessa länkar
Facebooksgrupperna: Österbron samt Österbrons vännerYimby-hemsidan om Österbron Vill ni ta kontakt med mig angående detta förslag eller få ett infoblad (Österbrorapporten) om Österbron i PDF-form finns jag på mejladress: 

silver.creations@yahoo.se


***************** 

När vi lanserade bron våren 2016:

Skribenten Viktor Barth-Kron skriver en tänkvärd artikel om vårt förslag Österbron i DN 

 

uppdaterad version av denna sida:
Oscar Freyre
2018-02-23 

2 kommentarer:

  1. Intressant förslag, det är anmärkningsvärt hur nedprioriterad kollektivtrafiken är när ringlederna/ förbifart Stockholm planeras. Vi har en mängd motorleder i Stockholm som saknar kollektivtrafik. Södra Länken är ett bra exempel där det till och med råder förbud att köra SL buss!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag håller fullständigt med dig Daniel. Eftersom Moderaterna sitter i landstinget prioriteras det mer för motortrafikleder. De är tyvärr fortfarande för en ringled med biltunnel och gör frågan till en valkampanj. När Sverigeförhandlingen lade ned Östlig förbindelse blev Centern intresserade av vårt broförslag och jag hoppas de kan få stöd från de andra partierna så att det kan bli politisk majoritet om att genomföra förslaget! Vi får förhoppningsvis veta mer om detta mot slutet av januari eller början av februari. OF

      Radera

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...