torsdag 6 december 2018

Plan- och byggprocessen

Plan- och byggprocessen (PBL)

Stockholm One i slutet av november 2018

Alla undrar vad det är och hur det går till?
Framför allt: varför tar den så lång tid?
Jag har sammanställt processens 42 punkter och lagt till egna frågor:

Planprocessen
PBL: Från ide till färdig byggnad

Del 1: från idé till programsamråd

1. Behov eller idé? Du eller en byggherre får en idé!: ”Här skulle man kunna bygga några nya bostäder eller en bro?

2. Marken köps. Om inte byggherren köpt marken ansöker man om det. (hos?)*1.

3. Markanvisning. Markanvisning fördelas med anbud eller tävling. *2

4. Förstudie. Målgrupp, behov, finansiering och förutsättningar.

5. Undersökningar, markförhållanden och byggtekniker. (tekniska och geologiska)

6. Ideskiss, arkitekt anlitas.

7. Förslag till kommunen. Byggherren presenterar sitt förslag och ideskiss.

8. Förprövning. Tjänstemän granskar, underlag för byggnadsnämnden. *3

9. Beslut om uppdrag. Från byggnadsnämnden till stadsbyggnadskontoret.

10. Förslag till program. Kommunen tar fram program till förslag.

11. Programsamråd. Myndigheter, fastighetsägare, boende ger synpunkter.


Del 2: Plansamråd och granskning

12. Programmet godkänns. Byggnadsnämnden godkänner programmet.

13. Utarbetande av planförslag. Kommunen arbetar fram ett planförslag

14. Plansamråd. Möjlighet för flera parter att lämna fram synpunkter på förslaget.

15. Justerat planförslag. Med utgångspunkt i synpunkterna som inkommit.

16. Beslut om slutgiltig förslag. Byggnadsnämnden beslutar för granskning.*4

17. Granskning. Byggnadsnämndens beslut finns tillgängligt i skrift.


Del 3: Beslut

18. Byggnadsnämnden tar beslut om detaljplan. Slutgiltigt beslut. *5

19. Beslut i kommunfullmäktige. Om det är större detaljplaner? *6

20. Överklagan till Länsstyrelsen. Synpunkter kan överklagas hos Länsstyrelsen.

21. Överklagan till Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsens beslut kan....

22. Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen. Via Svea hovrätt.

23. Detaljplanen vinner laga kraft. Delges en genomförandetid.


Del 4: Byggskede

24. Val av entreprenaform. Byggskedet startar. Byggherren väljer form.

25. Eventuell förstudie. Inventering av förutsättningarna. *7

26. Programskede. Man definerar slutprodukten, marknadsföringen påbörjas.

27. Systemprojekteringsskede. Man ser till att följa bygglagstiftningen.

28. Bygglovsskede. Byggherren ansöker bygglov hos kommunen. *8

29. Detalj- och projekteringsskede. Detaljerade bygghandlingar.

30. Har tillräckligt mycket sålts? Banken kräver viss procent på sålda objekt.

31. Produktionsplanering. Byggentreprenören går igenom produktionen.

32. Inköp av resurser. Material, byggmaskiner beställs eller hyrs in.

33. Tillfälliga anordningar byggs. Manskapsbodar, platschef tillsätts.

34. Markarbeten. Marken förbereds inför sättnings- eller fuktproblem.

35. Fornlämningar. Länsstyrelsen kontaktas vid upptäckt av fornlämning.

36. Grundarbeten. Teknik väljs efter konstruktion, val av källare eller vind.

37. Husets stomme, väggar och tak. Nu börjar huset ta form.

38. Installation och inredning. El, vatten, vvs, kök, badrum kaklas, trapphus.

39. Slutkontroll och besiktning. Granskning av avtalet mellan byggparter.

40. Byggherren övertar. Vid godkännandebesiktingen tar byggherren över.


Del 5: Färdigställande/inflyttning

41. Inflyttning. Köpare eller hyresgäster flyttar in. Bostadsrättsbildning.

42. Förvaltning. Fastighetsägare är skyldig för underhåll, antingen Brf eller Hr


Frågor:

*1: Marken köps av ägaren, kommun eller privatperson. Om en byggherre eller fastighetsbolag redan äger marken eller fastigheten som ska rivas då?

*2: Vilka/ vilken instans markanvisar?

*3: Kan inte byggnadsnämnden granska underlagen?

*4: Varför heter det slutgiltigt förslag när man ändå måste granska? Bättre med ”preliminär granskning”?

*5: Hur lång tid har nämnden på sig?

*6: Om marken ligger mellan två kommuner?

*7: Borde inte denna punkt hamna tidigare?

*8: Om bygglovet ej beviljas, vad gör man då?Inte å undra på att det tar sådan tid? Och kan man korta ner den så byggen blir billigare?

Stockholms stads egna sajt (Stockholm växer) har en fin liten film om hur man går till väga med en stadsplan, länk:


Oscar Freyre
2018-12-06

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

all Posts Plugin for WordPress, Blogger...